eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3401

NGC 3401
objekt NGC 3401 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3401 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Sextantis
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t50m19.8s; Dec= 5°48'42"

Naboobjekter: NGC 3399, NGC 3400, NGC 3402, NGC 3403

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.