eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3401

NGC 3401
Objekt NGC 3401 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3401 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Sextant
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h50m19.8s; Dec= 5°48'42"

Blízke objekty: NGC 3399, NGC 3400, NGC 3402, NGC 3403

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.