eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3402

NGC 3402
Objekt NGC 3402 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3402 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.10'x2.1'
veľkosť: V=11.9m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h50m26.1s; Dec= -12°50'42"
RedShift (z): 0.015274
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3402: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3402 : PGC 32479, NGC 3411, MCG -2-28-12

Blízke objekty: NGC 3400, NGC 3401, NGC 3403, NGC 3404

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.