eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3407

NGC 3407
Objekt NGC 3407 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3407 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.40'x0.7'
veľkosť: V=13.6m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h52m17.8s; Dec= 61°22'46"
RedShift (z): 0.016792
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3407: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3407 : PGC 32626, UGC 5978, MCG 10-16-17, CGCG 291-7

Blízke objekty: NGC 3406-1, NGC 3406-2, NGC 3408, NGC 3409

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.