eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3409

NGC 3409
Objekt NGC 3409 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3409 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.2'
veľkosť: V=14.1m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h50m20.2s; Dec= -17°2'41"
RedShift (z): 0.020524
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3409: na základe množstva červeného posunu (z) - 86.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3409 : PGC 32470, MCG -3-28-12

Blízke objekty: NGC 3407, NGC 3408, NGC 3410, NGC 3411

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.