eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3790

NGC 3790
Objekt NGC 3790 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3790 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.3'
veľkosť: V=13.9m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h39m47.2s; Dec= 17°42'44"
RedShift (z): 0.011425
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3790: na základe množstva červeného posunu (z) - 48.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3790 : PGC 36167, UGC 6624, MCG 3-30-32, CGCG 97-43

Blízke objekty: NGC 3788, NGC 3789, NGC 3791, NGC 3792

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.