eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3789

NGC 3789
Objekt NGC 3789 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3789 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.7'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h38m9s; Dec= -9°36'24"
RedShift (z): 0.018289
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3789: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3789 : PGC 36036, MCG -1-30-15

Blízke objekty: NGC 3787, NGC 3788, NGC 3790, NGC 3791

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.