eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 405

NGC 405
对象 NGC 405 正好位于图片的中心.

NGC 405 - 单星 在星座 鳳凰座
类型: * -
恒星的大小: B=7.1m
这个时代的坐标 J2000: Ra= 1h8m33.6s; Dec= -46°40'6"
其他对象名称 NGC 405 : SAO 215379, ESO 243-*39

邻居的对象: NGC 403, NGC 404, NGC 406, NGC 407

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。