eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 405

NGC 405
Objekt NGC 405 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 405 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Fénix
Typ: * -
veľkosť: B=7.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h8m33.6s; Dec= -46°40'6"
Iné mená objektu NGC 405 : SAO 215379, ESO 243-*39

Blízke objekty: NGC 403, NGC 404, NGC 406, NGC 407

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.