eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4209

NGC 4209
Objekt NGC 4209 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4209 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: * -
veľkosť: B=11.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h15m40.9s; Dec= 28°28'14"

Blízke objekty: NGC 4207, NGC 4208, NGC 4210, NGC 4211B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.