eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4267

NGC 4267
Objekt NGC 4267 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4267 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x2.8'
veľkosť: V=10.9m; B=11.9m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h19m45.3s; Dec= 12°47'54"
RedShift (z): 0.003366
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4267: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4267 : PGC 39710, UGC 7373, MCG 2-32-4, CGCG 70-13, VCC 369

Blízke objekty: NGC 4265, NGC 4266, NGC 4268, NGC 4269

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.