eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4352

NGC 4352
Objekt NGC 4352 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4352 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.0'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h24m4.9s; Dec= 11°13'4"
RedShift (z): 0.006905
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4352: na základe množstva červeného posunu (z) - 29.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4352 : PGC 40313, UGC 7475, MCG 2-32-23, CGCG 70-44, VCC 698

Blízke objekty: NGC 4350, NGC 4351, NGC 4353, NGC 4354

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.