eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4353

NGC 4353
Objekt NGC 4353 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4353 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: IBm - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.6'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h24m0.2s; Dec= 7°47'3"
RedShift (z): 0.003749
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4353: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4353 : PGC 40303, IC 3266, MCG 1-32-43, CGCG 42-77, VCC 688

Blízke objekty: NGC 4351, NGC 4352, NGC 4354, NGC 4355

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.