eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 462

NGC 462
Objekt NGC 462 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 462 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=14.7m; B=15.7m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h18m10.9s; Dec= 4°13'35"
RedShift (z): 0.046463
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 462: na základe množstva červeného posunu (z) - 196.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 462 : PGC 4667, NPM1G +03.0047

Blízke objekty: NGC 460, NGC 461, NGC 463, NGC 464

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.