eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4726

NGC 4726
Objekt NGC 4726 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4726 - galaxie v súhvezdí Havran
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.2'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h50m46s; Dec= -14°16'4"
RedShift (z): 0.025431
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4726: na základe množstva červeného posunu (z) - 107.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4726 : PGC 926789

Blízke objekty: NGC 4724, NGC 4725, NGC 4727, NGC 4728B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.