eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4748

NGC 4748
Objekt NGC 4748 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4748 - galaxie v súhvezdí Havran
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h52m12.6s; Dec= -13°24'49"
RedShift (z): 0.014630
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4748: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4748 : PGC 43643, MCG -2-33-34, IRAS 12495-1308

Blízke objekty: NGC 4746, NGC 4747, NGC 4749, NGC 4750

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.