eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4983

NGC 4983
Objekt NGC 4983 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4983 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h8m27.4s; Dec= 28°19'15"
RedShift (z): 0.021788
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4983: na základe množstva červeného posunu (z) - 92.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4983 : PGC 45542, MCG 5-31-138, CGCG 160-147

Blízke objekty: NGC 4981, NGC 4982, NGC 4984, NGC 4985

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.