eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5284

NGC 5284
Objekt NGC 5284 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5284 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kentaur
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 30.00'x20.0'
veľkosť: B=10.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h47m6s; Dec= -59°13'39"
Iné mená objektu NGC 5284 : ESO 133-?4

Blízke objekty: NGC 5282, NGC 5283, NGC 5285, NGC 5286

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.