eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5397

NGC 5397
Objekt NGC 5397 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5397 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x1.0'
veľkosť: V=11.6m; B=12.7m
Jas povrchu: 11.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h1m10.5s; Dec= -33°56'44"
RedShift (z): 0.013880
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5397: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5397 : PGC 49908, ESO 384-31, MCG -6-31-13, IRAS 13582-3342

Blízke objekty: NGC 5395, NGC 5396, NGC 5398, NGC 5399

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.