eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5400

NGC 5400
Objekt NGC 5400 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5400 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.50'x0.9'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h0m37.2s; Dec= -2°51'27"
RedShift (z): 0.024807
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5400: na základe množstva červeného posunu (z) - 104.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5400 : PGC 49869, MCG 0-36-8, CGCG 18-20

Blízke objekty: NGC 5398, NGC 5399, NGC 5401, NGC 5402

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.