eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5571

NGC 5571
objekt NGC 5571 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5571 - fire stjerner i stjernebildet Bootis
Typen: *4 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t19m31.8s; Dec= 35°9'4"

Naboobjekter: NGC 5569, NGC 5570, NGC 5572, NGC 5573

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.