eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5571

NGC 5571
Objekt NGC 5571 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5571 - štyri hviezdičky v súhvezdí Pastier
Typ: *4 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h19m31.8s; Dec= 35°9'4"

Blízke objekty: NGC 5569, NGC 5570, NGC 5572, NGC 5573

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.