eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5631

NGC 5631
Objekt NGC 5631 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5631 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.7'
veľkosť: V=11.5m; B=12.4m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h26m33.3s; Dec= 56°34'59"
RedShift (z): 0.006601
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5631: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5631 : PGC 51564, UGC 9261, MCG 10-21-2, CGCG 296-5

Blízke objekty: NGC 5629, NGC 5630, NGC 5632, NGC 5633

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.