eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5632

NGC 5632
Objekt NGC 5632 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5632 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Panna
Typ: * -
veľkosť: B=15.4m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h29m19.5s; Dec= -0°26'49"

Blízke objekty: NGC 5630, NGC 5631, NGC 5633, NGC 5634

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.