eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5634

NGC 5634
Objekt NGC 5634 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5634 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Panna
Typ: IV -
Uhlové rozmery: 5.50'
veľkosť: V=9.5m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h29m37.3s; Dec= -5°58'33"
Iné mená objektu NGC 5634 : GCL 28

Blízke objekty: NGC 5632, NGC 5633, NGC 5635, NGC 5636

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.