eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5635

NGC 5635
Objekt NGC 5635 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5635 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.30'x1.1'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h28m31.5s; Dec= 27°24'33"
RedShift (z): 0.014397
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5635: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5635 : PGC 51706, UGC 9283, MCG 5-34-49, CGCG 163-58, HARO 41, IRAS 14263+2737

Blízke objekty: NGC 5633, NGC 5634, NGC 5636, NGC 5637

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.