eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5847

NGC 5847
Objekt NGC 5847 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5847 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.4'
veľkosť: V=14.9m; B=15.7m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h6m22.2s; Dec= 6°22'47"
RedShift (z): 0.037373
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5847: na základe množstva červeného posunu (z) - 157.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5847 : PGC 53928, MCG 1-38-30, CGCG 48-120, IRAS 15039+0633

Blízke objekty: NGC 5846A, NGC 5846, NGC 5848, NGC 5849

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.