eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5846

NGC 5846
Objekt NGC 5846 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5846 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 4.00'x3.7'
veľkosť: V=10.0m; B=11.1m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h6m29s; Dec= 1°36'19"
RedShift (z): 0.005717
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5846: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5846 : PGC 53932, UGC 9706, MCG 0-38-25, CGCG 20-61

Blízke objekty: NGC 5845, NGC 5846A, NGC 5847, NGC 5848

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.