eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5846A

NGC 5846A
Objekt NGC 5846A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5846A - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 10.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h6m29.1s; Dec= 1°35'40"
RedShift (z): 0.007342
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5846A: na základe množstva červeného posunu (z) - 31.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5846A : PGC 53930, MCG 0-38-26

Blízke objekty: NGC 5844, NGC 5845, NGC 5846, NGC 5847

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.