eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5845

NGC 5845
Objekt NGC 5845 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5845 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 11.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h6m0.6s; Dec= 1°38'1"
RedShift (z): 0.004837
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5845: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5845 : PGC 53901, UGC 9700, MCG 0-38-24, CGCG 20-59, ARAK 468

Blízke objekty: NGC 5843, NGC 5844, NGC 5846A, NGC 5846

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.