eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5844

NGC 5844
Objekt NGC 5844 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5844 - planétovej hmloviny v súhvezdí Južný trojuholník
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 1.22'
veľkosť: B=13.2m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h10m40.7s; Dec= -64°40'22"
Iné mená objektu NGC 5844 : PK 317-5.1, ESO 99-PN1, AM 1506-642

Blízke objekty: NGC 5842, NGC 5843, NGC 5845, NGC 5846A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.