eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5848

NGC 5848
Objekt NGC 5848 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5848 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h6m34.8s; Dec= 2°0'18"
RedShift (z): 0.004150
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5848: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5848 : PGC 53941, NGC 5841, MCG 0-39-1, CGCG 21-1

Blízke objekty: NGC 5846, NGC 5847, NGC 5849, NGC 5850

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.