eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6285

NGC 6285
Objekt NGC 6285 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6285 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h58m23.9s; Dec= 58°57'21"
RedShift (z): 0.018983
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6285: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6285 : PGC 59344, MCG 10-24-81, CGCG 299-37, Arp 293, KAZ 111

Blízke objekty: NGC 6283, NGC 6284, NGC 6286, NGC 6287

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.