eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6287

NGC 6287
Objekt NGC 6287 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6287 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Hadonos
Typ: VII -
Uhlové rozmery: 4.80'
veľkosť: V=9.3m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h5m9.4s; Dec= -22°42'27"
Iné mená objektu NGC 6287 : GCL 54, ESO 518-SC10

Blízke objekty: NGC 6285, NGC 6286, NGC 6288, NGC 6289

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.