eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6289

NGC 6289
Objekt NGC 6289 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6289 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h57m44.9s; Dec= 68°30'51"
RedShift (z): 0.036612
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6289: na základe množstva červeného posunu (z) - 154.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6289 : PGC 59322, MCG 11-21-7, CGCG 320-56, CGCG 321-9

Blízke objekty: NGC 6287, NGC 6288, NGC 6290, NGC 6291

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.