eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6284

NGC 6284
Objekt NGC 6284 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6284 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Hadonos
Typ: IX -
Uhlové rozmery: 6.20'
veľkosť: V=8.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h4m28.8s; Dec= -24°45'51"
Iné mená objektu NGC 6284 : GCL 53, ESO 518-SC9

Blízke objekty: NGC 6282, NGC 6283, NGC 6285, NGC 6286

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.