eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6522

NGC 6522
Objekt NGC 6522 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6522 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Strelec
Typ: VI -
Uhlové rozmery: 9.40'
veľkosť: V=9.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h3m34.1s; Dec= -30°2'0"
Iné mená objektu NGC 6522 : GCL 82, ESO 456-SC43

Blízke objekty: NGC 6521A, NGC 6521, NGC 6523, NGC 6524

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.