eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6745-1

NGC 6745-1
Objekt NGC 6745-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6745-1 - galaxie v súhvezdí Lýra
Typ: Sm -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.5'
veľkosť: V=13.9m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 19h1m41.6s; Dec= 40°44'45"
RedShift (z): 0.015150
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6745-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6745-1 : PGC 62691, UGC 11391, CGCG 229-13, IRAS 19000+4040, v peculiar

Blízke objekty: NGC 6744A, NGC 6744, NGC 6745-2, NGC 6746

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.