eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6745-2

NGC 6745-2
Objekt NGC 6745-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6745-2 - galaxie v súhvezdí Lýra
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=12.5m; B=13.3m
Jas povrchu: 9.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 19h1m41.9s; Dec= 40°45'33"
RedShift (z): 0.015160
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6745-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6745-2 : PGC 200361, UGC 11391, CGCG 229-13, IRAS 19000+4040

Blízke objekty: NGC 6744, NGC 6745-1, NGC 6746, NGC 6747

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.