eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6880

NGC 6880
Objekt NGC 6880 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6880 - galaxie v súhvezdí Páv
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x0.9'
veľkosť: V=12.1m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h19m29.6s; Dec= -70°51'34"
RedShift (z): 0.013106
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6880: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6880 : PGC 64479, ESO 73-37, AM 2013-710, IRAS 20142-7100

Blízke objekty: NGC 6878A, NGC 6879, NGC 6881, NGC 6882

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.