eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6881

NGC 6881
Objekt NGC 6881 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6881 - planétovej hmloviny v súhvezdí Labuť
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.27'
veľkosť: V=13.9m; B=14.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h10m52.5s; Dec= 37°24'44"
Iné mená objektu NGC 6881 : PK 74+2.1, CS=16.7

Blízke objekty: NGC 6879, NGC 6880, NGC 6882, NGC 6883

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.