eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6879

NGC 6879
Objekt NGC 6879 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6879 - planétovej hmloviny v súhvezdí Šíp
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.15'
veľkosť: V=12.5m; B=13.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h10m26.6s; Dec= 16°55'25"
Iné mená objektu NGC 6879 : PK 57-8.1, CS=15.0

Blízke objekty: NGC 6878, NGC 6878A, NGC 6880, NGC 6881

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.