eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6878A

NGC 6878A
Objekt NGC 6878A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6878A - galaxie v súhvezdí Strelec
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x0.8'
veľkosť: V=13.2m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h13m36.1s; Dec= -44°48'59"
RedShift (z): 0.017435
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6878A: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6878A : PGC 64314, ESO 284-29, MCG -7-41-13

Blízke objekty: NGC 6877, NGC 6878, NGC 6879, NGC 6880

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.