eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6878

NGC 6878
Objekt NGC 6878 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6878 - galaxie v súhvezdí Strelec
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=12.7m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h13m53.2s; Dec= -44°31'36"
RedShift (z): 0.019443
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6878: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6878 : PGC 64317, ESO 284-31, MCG -7-41-15, IRAS 20104-4440

Blízke objekty: NGC 6876A, NGC 6877, NGC 6878A, NGC 6879

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.