eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6876A

NGC 6876A
Objekt NGC 6876A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6876A - galaxie v súhvezdí Páv
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.3'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h11m17.1s; Dec= -71°0'46"
RedShift (z): 0.013646
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6876A: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6876A : PGC 64222, IC 4945, ESO 73-25

Blízke objekty: NGC 6875, NGC 6876, NGC 6877, NGC 6878

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.