eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6877

NGC 6877
Objekt NGC 6877 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6877 - galaxie v súhvezdí Páv
Typ: E6 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.6'
veľkosť: V=12.2m; B=13.2m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h18m35.9s; Dec= -70°51'10"
RedShift (z): 0.014810
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6877: na základe množstva červeného posunu (z) - 62.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6877 : PGC 64457, ESO 73-36, AM 2014-710

Blízke objekty: NGC 6876, NGC 6876A, NGC 6878, NGC 6878A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.