eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 754

NGC 754
Objekt NGC 754 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 754 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h54m20.8s; Dec= -56°45'40"
RedShift (z): 0.020223
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 754: na základe množstva červeného posunu (z) - 85.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 754 : PGC 7068, ESO 152-33

Blízke objekty: NGC 752, NGC 753, NGC 755, NGC 756

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.