eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7676

NGC 7676
Objekt NGC 7676 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7676 - galaxie v súhvezdí Tukan
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.60'x0.9'
veľkosť: V=11.5m; B=12.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h29m1.7s; Dec= -59°43'0"
RedShift (z): 0.011191
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7676: na základe množstva červeného posunu (z) - 47.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7676 : PGC 71564, ESO 148-16, AM 2326-595

Blízke objekty: NGC 7674, NGC 7675, NGC 7677, NGC 7678

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.