eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 843

NGC 843
Objekt NGC 843 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 843 - tri hviezdičky v súhvezdí Trojuholník
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h11m8.2s; Dec= 32°5'54"

Blízke objekty: NGC 841, NGC 842, NGC 844, NGC 845

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.