eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 950

NGC 950
Objekt NGC 950 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 950 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.8'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h29m11.6s; Dec= -11°1'30"
RedShift (z): 0.015651
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 950: na základe množstva červeného posunu (z) - 66.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 950 : PGC 9461, MCG -2-7-21

Blízke objekty: NGC 948, NGC 949, NGC 951, NGC 952

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.